اخبار

بیشتر

در باره اداره امور

تاریخچه

پیش از سال 1352 «دارالتحریر شاهی» و «وزارت دربار سلطنتی» عهده‌دار وظایفی مانند تنظیم ملاقات‌ها و تحریر مکاتبات، مراسلات، پیام‌ها، احکام و فرامین بودند و از چگونگی تطبیق امور، زمامدار وقت را مطلع می‌ساختند. با روی کار آمدن محمدداود خان و استقرار نظام جمهوری، دارالتحریر شاهی به «دفتر ریاست جمهوری» توسعه یافت و تمامی امور انتظامی، دیپلوماتیک، تشریفات، خدمات، محافظت، پلان و پالیسی ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفت.

دفتر ریاست‌جمهوری بعد از کودتای هفتم ثور 1357 هـ.ش به «دفتر هیأت رئیسه شورای انقلابی» مسما گردید. این دفتر عهده‌دار محافظت از ارگ، تهیه خدمات لوژستیکی ریاست جمهوری، تشریفات، تنظیم ملاقات‌ها و امور تحریرات بود که با به تعلیق درآمدن قانون اساسی و سایر قوانین؛ صلاحیت تدوین احکام، فرامین و نشر فیصله‌های دولتی را نیز کسب کرد.

بیشتر